Regulamin portalu testprzesiewowy.pl

Niniejszy Regulamin został ostatnio zaktualizowany 24 września 2020 r.

Witamy na portalu testprzesiewowy.pl

testprzesiewowy.pl to portal internetowy, którzy umożliwia swoim użytkownikom rejestrację na wykonanie następujących procedur medycznych:

 1. test przesiewowy SARS-CoV-2, służący do jakościowej identyfikacji obecności wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła
 2. test przesiewowy SensDx Flu, służący do jakościowej identyfikacji obecności wirusów grypy A/B w wymazie z gardła
 3. test RT- PCR  (test molekularny, genetyczny). Metoda zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do wykrywania infekcji wirusowej SARS-CoV-2

Portal jest własnością spółki Sonokard sp. z o.o. (zwanej dalej „Sonokard” lub „Sonokard Centrum Medyczne” lub „Spółką”) i jest przez nią prowadzony. „Użytkownik” oznacza osobę dorosłą mającą ukończone 18 lat korzystającą z Portalu. Korzystanie z Portalu i/lub Witryny testprzesiewowy.pl  („Witryna”) podlega warunkom niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien starannie zapoznać się z Regulaminem, ponieważ korzystanie z Witryny oznacza, że zaakceptował on jego postanowienia i zgadza się zawrzeć ze Spółką umowę w oparciu o ten Regulamin (niniejsza „Umowa”), bez względu na to, czy zarejestrował się jako członek testprzesiewowy.pl („Członek”). Witryna testprzesiewowy.pl („Witryna”) należy do grupy witryn będących własnością Spółki i przez nią obsługiwanych („Grupa witryn Sonokard”).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa: 
  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl;
  2. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Sonokard sp. z o.o. i dostępne w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Użytkownikowi nie wolno:
  1. podszywać się pod inną osobę lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do swojej tożsamości lub statusu;
  2. podawać się za pracownika lub przedstawiciela spółki Sonokard lub któregokolwiek z jej podmiotów powiązanych;
  3. podawać się za pracownika firmy, z którą spółka Sonokard ma podpisaną umowę o grupowe badania pracownicze
  4. korzystać z Witryny lub Portalu w sposób, który może szkodzić dobremu imieniu lub reputacji Spółki;
  5. ograniczać lub uniemożliwiać innej osobie korzystania z Witryny lub Portalu;
  6. zamieszkać łącz na Witrynie lub Portalu do stron usługodawców spoza Grupy witryn Sonokard;
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Elavon Financial Services DAC (sp. z o.o. o wyznaczonym przedmiocie działalności). Usługi te świadczy Oddział w Polsce, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa. 

§2. Rejestracja na badanie. 
Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Rejestracji na badanie można dokonać wyłącznie w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl 
 2. W celu zapisania się na badanie poprzez aplikację testprzesiewowy.pl należy wypełnić online formularz rejestracyjny, wybierając: a) typ badania; b) miejsce badania; c) datę i godzinę badania 
 3. Następnie podając: a)  imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) nr tel. komórkowego; d) pozostałe dane rejestracyjne; e) wyrażenie zgód f) wybór metody płatności oraz sposobu jej fiskalizacji; f) zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku gdy Pacjent jest nieletni i/lub wymaga opiekuna, Użytkownik dokonujący rejestracji podaje własne dane, a następnie Dane Pacjenta. W takim przypadku wszelkich zgód udziela Rodzic/Opiekun prawny Pacjenta.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Pacjenta, testprzesiewowy.pl, na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, a termin badania zarezerwowany w systemie testprzesiewowy.pl
 6. Rejestracja w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu testprzesiewowy.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Sonokard umowy o świadczenie usługi medycznej, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Sonokard sp. z o.o. jest uprawniony do zablokowania rejestracji na usługę medyczną dokonanej przez Pacjenta, w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sonokard sp. z o.o. jest także uprawniona do zablokowania możliwości dokonania rejestracji Pacjenta z ważnych powodów, którymi są: 
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Pacjenta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Pacjenta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sonokard sp. z o.o. zgodnie z treścią zamówienia.
 8. O zamiarze zablokowania konta Pacjenta Pacjent zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Pacjentem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 9. W przypadku zablokowania konta Pacjenta zgodnie z ust. 7-8 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Pacjenta zostają anulowane przez Sonokard. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. 
 10. Od decyzji Sonokard o zablokowaniu Konta przysługuje Pacjentowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Sonokard. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

§3. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 3. Sonokard sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Sonokard sp. z o.o. może przeprowadzać akcje promocyjne na odrębnie określonych zasadach.

§4. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Pacjentów w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl, w tym dalszego procedowania zamówienia przez podwykonawców Sonokard sp. z o.o.), przetwarzane są przez Sonokard sp. z o.o.. z adresem siedziby: ul. Królewiecka 161 lok. 14, 54-117 Wrocław (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zamówienia oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sonokard sp. z o.o., które wymagają podania danych osobowych. Sonokard przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Pacjentem i wykonywania umów sprzedaży usług medycznych zamówionych przez Pacjenta w Sklepie Internetowym testprzesiewowy.pl
 3. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie do Centrum Wsparcia Klienta (pod nr tel. 71 7501570) lub pod adrsesem e-mail: kontakt@testprzesiewowy.pl
 4. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjenta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego testprzesiewowy.pl poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§5. Portal

 1. Za wyjątkiem uzyskania wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki Użytkownik nie ma prawa sporządzać kopii ani przechowywać w formie elektronicznej całości lub części Witryny Spółki ani treści na niej zamieszczonej, ani udostępniać, prowadzić dystrybucji, sprzedawać ani zamieszczać ofert sprzedaży do całości lub części Witryny lub jej treści ani systematycznie pobierać treści i danych z Witryny lub za pośrednictwem Witryny w celu tworzenia lub uzupełniania innej bazy danych w żadnym celu; pobierać danych i stron z Witryny za pomocą tzw. technik scrapingu, crawlingu i/lub harverstingu bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 2. Każda aktywność w obrębie Witryny zgłoszona Spółce, a stanowiąca według uznania Spółki naruszenie obowiązującego prawa, zostanie zgłoszona odpowiednim władzom.

§6. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo

 1. Spółka dba o ochronę prywatności swoich użytkowników. Korzystając z Usług z zakresu badań przesiewowych lub molekularnych, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przyjmuje do wiadomości, że próbki oraz Wyniki badań, które przekazuje i/lub które generuje on sam lub Spółka, mogą być wykorzystane w sposób określony w niniejszej Umowie.

§7. Prawa autorskie

 1. Sonokard sp. z o.o. jest chroniona prawem autorskim na mocy wewnątrzunijnych, polskich i amerykańskich przepisów o prawach autorskich, konwencji międzynarodowych i innych obowiązujących przepisów o ochronie praw autorskich.
 2. Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować kodu aplikacji oprogramowania i aplikacji Spółki. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować, nie powodować, nie zezwalać ani nie upoważniać nikogo do modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, tłumaczenia, dokonywania inżynierii wstecznej, do kompilacji, dezasemblacji albo hakowania żadnych aplikacji udostępnianych przez Spółkę, udostępnianych do pobrania komponentów lub części.

§8. Marketing naszego Serwisu

 1. Rejestrując się w Serwisie użytkownik zgadza się, że możemy używać jego danych kontaktowych, aby oferować mu produkty lub usługi testprzesiewowy.pl, które mogą stanowić uzupełnienie produktów lub usług zamawianych u nas wcześniej przez użytkownika. Tego rodzaju oferty promocyjne mogą być składane poprzez e-mail, telefonicznie lub pocztą bezpośrednią. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać ofert marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie wypisać się, posługując się linkiem podanym w e-mailu lub ustawiając swoje preferencje poczty elektronicznej. Zob. sekcja dotycząca preferencji poczty elektronicznej w naszej Polityce Prywatności. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać ofert marketingowych telefonicznie lub pocztą bezpośrednią, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres kontakt@testprzesiewowy.pl lub poprosić o to, rozmawiając z dowolnym przedstawicielem Sonokard

§9. Zastrzeżenie, ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności 
  1. W największym stopniu dozwolonym przez prawo Sonokard, jej członkowie zarządu, pośrednicy, przedstawiciele, pracownicy, licencjodawcy i podmioty powiązane nie będą w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładne informacje związane z Portalem, bez względu na to, czy winę za to ponoszą inni użytkownicy Witryny, członkowie, reklamodawcy Spółki, jej partnerzy, sprzęt lub programowanie powiązane z działaniem Witryny lub Usług lub na nich wykorzystywane. Sonokard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje Wyników badań i/lub Raportów z badań, bez względu na to, czy są one prawidłowe.
  2. Sonokard oraz jej licencjodawcy i podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie członka lub innego użytkownika Witryny w Internecie lub poza nim. W największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za stratę lub szkodę (w tym utratę danych, informacji, obrażenia ciała lub śmierć) lub skutki utraty prywatności wynikające z korzystania z Witryny lub Portalu przez jakąkolwiek osobę, informacje zamieszczone na Witrynie lub przekazane członkom lub innym użytkownikom Witryny, zarówno w Internecie i poza nim.
  3. Informacje, produkty i usługi dostępne na Portalu i Witrynie mogą zawierać nieścisłości lub omyłki pisarskie. Do informacji tam zawartych są okresowo wprowadzane zmiany.
  4. Sonokard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, zakłócenia, usunięcia, wady, opóźnienie działania lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie, nieuprawniony dostęp, zmianę komunikacji pomiędzy użytkownikami lub członkami, problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub usługodawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarie poczty elektronicznej lub graczy spowodowane problemami technicznymi, przeciążenie sieci internetowej lub inne witryny, lub wystąpienie kilku z tych problemów jednocześnie. Sonokard i jego podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub niszczenie sprzętu komputerowego należącego do użytkownika Witryny, członka lub innej osoby powiązanej z Witryną lub wynikających z użytkowania Witryny, przeglądania, grania lub pobierania materiałów na Witrynie lub z Witryny w iny sposób związane z Portalem.
  5. Portal i Witryna są udostępniane w formie, w jakiej są, i zależnie od dostępności i za wyjątkiem przypadków zakazanych przez obowiązujące prawo Sonokard wyraźnie wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane rękojmie, gwarancje przydatności do określonego celu, gwarancje własności i nienaruszania praw oraz gwarancje satysfakcjonującej jakości, jak również gwarancje dostępności Witryny w określonym miejscu lub w czasie, jej nieprzerwanego lub bezpiecznego działania, poprawy błędów lub wad, lub gwarancję tego, że Portal jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów. Spółka nie gwarantuje żadnych konkretnych rezultatów płynących z korzystania z Portalu. Portal może zawierać łącza do witryn stron trzecich, które nie znajdują się w posiadaniu ani nie są kontrolowane przez Spółkę. Spółka nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, zasady funkcjonowania lub praktyki stosowane na witrynach stron trzecich. Użytkownik wyraźnie zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez siebie z witryn lub usług zewnętrznych operatorów. Spółka nie gwarantuje, nie zapewnia, nie popiera ani nie przejmuje odpowiedzialności za żaden produkt ani usługę reklamowane lub udostępniane przez stronę trzecią za pośrednictwem Portalu lub na Witrynie udostępnionej poprzez hiperłącza lub znajdujący się na niej baner lub inne tego rodzaju reklamie. Spółka nie będzie stroną żadnej transakcji zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a zewnętrznymi usługodawcami produktów lub usług ani nie będzie mógł monitorować takich transakcji. Spółka i zewnętrzni dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, wiarygodności lub dokładności treści podanych przez Witrynę w jakimkolwiek celu. Spółka ani zewnętrzni usługodawcy nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, retorsyjne, specjalne ani innego rodzaju szkody, w tym bez ograniczeń z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innego rodzaju szkody na podstawie umowy, deliktu, prawa słuszności lub na innej podstawie prawnej, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody.
  6. Sonokard może, ale nie musi, zapoznać się z Wynikami badań i Raportami z badań, zweryfikować je, sprawdzić, usunąć lub edytować

 2. Ograniczenie odpowiedzialności 

  Sonokard (lub jej usługodawcy) nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub strony trzeciej z tytułu szkody pośredniej, wynikowej, retorsyjnej, ubocznej, specjalnej lub skutkującej przyznaniem nawiązki, w tym szkód wynikających z korzystania lub niemożliwości korzystania przez Użytkownika z Portalu lub jego części, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy odpowiedzialność Spółki (lub jej usługodawców) wobec Użytkownika lub strony trzeciej z dowolnego tytułu i bez względu na formę pozwu będzie zawsze ograniczona do wysokości opłaty uiszczonej Spółce przez Użytkownika z tytułu korzystania z Portalu w okresie członkostwa. Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z (i) błędów, pomyłek lub niedokładności treści; (ii) obrażeń ciała lub szkód majątkowych dowolnego rodzaju wynikających z uzyskania przez Użytkownika dostępu do Portalu i korzystania z niego; (iii) nieuprawnionego dostępu do serwerów Spółki i/lub informacji na nich zamieszczonych lub korzystania z takich serwerów i informacji; (iv) zakłóceń lub przerw w transmisji danych na Portal lub z Portalu; (v) robaków, wirusów, koni trojańskich i tym podobnych, które mogą być przekazywane na Portalu lub za pośrednictwem Portalu; i/lub (vi) straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu bez względu na to, czy wynika ona z gwarancji, umowy, deliktu lub innej podstawy prawnej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo danej jurysdykcji.

  Ponieważ w niektórych państwach lub stanach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe jest zabronione, to ograniczenie może częściowo nie mieć zastosowania do Użytkownika. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PORTALU LUB WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU ŚRODKIEM OCHRONY PRAWNEJ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PORTALU.

 3. Zwolnienie z odpowiedzialności

  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Sonokard, jej podmioty zależne, pracowników, członków zarządu, pośredników, licencjobiorców, kierowników, podmioty powiązane oraz inne strony występujące w imieniu Spółki, jak również ich odpowiednich członków zarządu, przedstawicieli, wspólników i pracowników z odpowiedzialności z tytułu straty, odpowiedzialności prawnej, roszczeń lub żądań, w tym zasadnych honorariów prawników, zgłoszonych lub wynikających z korzystania z Portalu przez Użytkownika lub dostępu Użytkownika do Portalu, naruszenie przez niego niniejszej Umowy i/lub niedotrzymania swoich oświadczeń i zapewnień określonych powyżej i/lub w sytuacji, gdy informacje zamieszczone przez Użytkownika na Witrynie lub w inny sposób przekazane Spółce lub za pośrednictwem Portalu skutkować będą odpowiedzialnością prawną Spółki wobec strony trzeciej.

 4. Przedawnienie roszczeń z tytułu Usług z zakresu badań przesiewowych

  Użytkownik uznaje, że bez względu na odmienne postanowienia przepisów prawa lub ustawy (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) wszelkie roszczenia lub pozwy wynikające z korzystania z Usług lub niniejszego paragrafu lub z nimi związane muszą być zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od momentu wystąpienia takiego roszczenia lub pozwu, a po tym terminie ulegają przedawnieniu.

§10. Dodatkowe warunki dla Członków Portalu 

 1. Rejestracja i bezpieczeństwo

  W ramach procesu rejestracji Użytkownik musi podać swój adres e-mail, Imię i nazwisko, Pesel lub nr Paszportu (dla Pacjentów nie posiadających nr PESEL), numeru telefonu. Na potrzeby rejestracji Użytkownik musi podać prawdziwe, kompletne, rzetelne i aktualne dane. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Użytkownik rozumie, że nie może (i) wybrać lub użyć nazwiska lub adresu e-mail innej osoby z zamiarem podszycia się pod tę osobę; (ii) używać nazwiska lub adresu e-mail innej osoby bez jej upoważnienia; (iii) podać nieprawdziwego roku urodzenia lub nieprawdziwą datę swojego urodzenia; ani (iv) użyć nazwiska lub adresu e-mail, który Spółka uzna za niewłaściwe lub obraźliwe.

 2. Zmiany niniejszej Umowy i Portalu

  Spółka zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszej Umowy i Portalu w dowolnym momencie. Informacje o zmianie Portalu zostaną zamieszczone na Witrynie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek części niniejszej Umowy lub poprawki do niniejszej Umowy o korzystanie z Portalu lub jeśli taka poprawka spowoduje, że Użytkownik nie może dochować zgodności z niniejszą Umową, powinien zaprzestać korzystania z Portalu. Dalsze korzystanie z Portalu obecnie lub po wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik zaakceptował te zmiany i się na nie zgadza. Z tego względu ważne jest, aby regularnie sprawdzać aktualną dostępną wersję Umowy i być na bieżąco informowanym o zmianach.

  W przypadku zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy obok łącza „Regulamin” przekierowującego do niniejszej Umowy, w stopce Portalu zostanie wyraźnie umieszczona informacja w brzmieniu: „Zaktualizowana”. Informacja o treści „Zaktualizowana” zostanie usunięta po 30 dniach lub kiedy Użytkownik wejdzie na stronę ze zaktualizowanym Regulaminem, w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej.

 3. Osoby małoletnie

  Za wyjątkiem Usług z zakresu badań przesiewowych (patrz pkt „Prawo do korzystania z Usług z zakresu badań przesiewowych” w paragrafie „Usługi z zakresu badań przesiewowych” powyżej) osoby małoletnie (tj. takie, które nie ukończyły 18 lat) mogą korzystać z Portalu, pod warunkiem, że nie są osobami nieletnimi (patrz paragraf „Nieletni użytkownicy” powyżej) oraz pod warunkiem uzyskania zgody na korzystanie z Portalu od swojego rodzica lub opiekuna („Zgoda”). Osobom małoletnim nie wolno jest korzystać z Portalu bez takiej Zgody, dopóki nie ukończą 18 lat.

  W niektórych państwach na Portalu może pojawiać się specjalny obowiązkowy formularz zgody dla rodzica lub opiekuna, kiedy użytkownik uznany za osobę małoletnią rejestruje się lub loguje na Portalu. W formularzu zgody rodzic lub opiekun jest zobowiązany podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail oraz zaznaczyć odpowiednie pola, aby oświadczyć, że jest rodzicem lub opiekunem małoletniego, że akceptuje niniejszą Umowę i Politykę prywatności Portalu oraz bierze odpowiedzialność za korzystanie z Portalu przez małoletniego. Jeśli pojawi się formularz zgody, korzystanie z Portalu jest niemożliwie, dopóki formularz ten nie zostanie wypełniony. Jeśli użytkownik nie jest osobą małoletnią, może złożyć takie oświadczenie w formularzu i wprowadzić poprawny rok urodzenia. Po wypełnieniu i złożeniu formularza zgody Portal przetworzy informacje ze Zgody, ale nie będzie dalej wykorzystywał danych rodzica lub opiekuna podanych w formularzu.

§11. Spory i prawo właściwe

Niniejsza Umowa i spory dotyczące Portalu podlegają wykładni prawa Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na normy kolizyjne w nich zawarte. Użytkownik uznaje, że wszelkie postępowania prawne dotyczące zawarcia, wykonania i/lub egzekwowania niniejszej Umowy rozpatrywane będą wyłącznie przez sądy we Wrocławiu w Polsce. Użytkownik przyjmuje, że Portal będzie uznany za pasywny i nie daje Użytkownikowi prawa do jurysdykcji osobowej nad Sonokard, oprócz jurysdykcji szczegółowej lub ogólnej, w innych państwach poza Rzeczypospolitą Polską. Gdyby okazało się (co jest jednak mało prawdopodobne), że Spółka nie będzie w stanie rozwiązać sporu z Użytkownikiem polubownie, wszystkie roszczenia muszą być wniesione wyłącznie w swoim własnym imieniu, a nie jako powód lub uczestnik sporu zbiorowego w dorozumianym pozwie zbiorowym. Użytkownik uznaje, że zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik oraz Spółka zrzekają się prawa do uczestnictwa w pozwie zbiorowym.

§12. Całość umowy

Niniejsza Umowa razem z (odpowiednio) Polityką prywatności Sonokard, umową o wyrażenie świadomej zgody na badania („Świadoma zgoda”) i innymi informacjami prawnymi lub warunkami opublikowanymi przez Sonokard na Witrynie będzie stanowić całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Sonokrd w odniesieniu do Witryny i Portalu. Nieskorzystanie lub niewykonanie przez Spółkę któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody nie oznacza zrzeczenia się przez nią prawa do skorzystania z takiego prawa lub postanowienia lub ich wykonania. Tytuły paragrafów niniejszej Umowy mają charakter jedynie informacyjny i nie mają skutku prawnego ani umownego. Niniejsza Umowa i/lub Świadoma zgoda są skuteczne w największym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono uznane za wyłączone z niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody i nie będzie miało wpływu na ważność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień. Użytkownik nie ma prawa przenosić ani cedować niniejszej Umowy ani praw i licencji przyznanych na jej mocy, ale Spółka ma do tego nieograniczone prawo. Każda taka próba przeniesienia lub cesji z naruszeniem niniejszej Umowy będzie nieważna. Jeżeli Spółka udostępnia niniejszą Umowę w tłumaczeniu z języka polskiego na inny język, w przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi wersja polska niniejszej Umowy będzie miała charakter rozstrzygający.

Kontakt

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Umowy, Witryny, Portalu lub kwestii z nimi związanych można kierować do Spółki na piśmie na adres podany poniżej.

Biuro Obsługi Klienta
Sonokard sp z o.o.
Blue Park, Królewiecka 161 lok.14
54-117 Wrocław, Polska